Click to listen highlighted text!

Strona główna

 Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom
czynne w godz. 7:30-15:30

tel. 32 283-15-48

tel. kom. 887 070 510
www.cisbytom.pl
e-mail: cis.bytom@interia.pl

NIP: 626-301-46-75

REGON: 243512000

Redakcja BIP:
Marzena Majer
stanowisko: dyrektor

 

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej rozporządzeniem 2016/679) informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom, zwany dalej Administratorem.

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – Inspektor ochrony danych osobowych, dane kontaktowe: IODO Urząd Miasta Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, adres email:iod@um.bytom.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie działania i zadań ustawowych, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., ustawie z dnia 26 czerwca 1994 r. Kodeks pracy, ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości a także zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnianiu obowiązków prawnych ciążących na Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu ( art. 6 ust. 1 lit. C rozporządzenia 2016/679 oraz Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.):

b) realizacji rekrutacji oraz umów zawartych z Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu ( art 6. ust 1 lit. a, b, c, d, art. 9 ust. 2 lit.a, b, g, j RODO oraz Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r)

c) realizacji procesu naboru na wolne stanowiska w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust.2 lit. b, j RODO, Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 oraz Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.)

d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (art.6 ust.1 lit. c, art. 9 ust.1 i 2 lit.b art. 10 RODO oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.);

e) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu stosowany jest monitoring wizyjny (art. 9a oraz art.50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Monitoring zapisuje wyłącznie obraz i prowadzony jest w sposób ciągły 24 godz./dobę. Rejestracja obrazu obejmuje wejście i wyjście. Zapisane nagrania przechowywane są przez 10 dni, po czym następuje nadpisanie się nagrań. Okres przechowywania danych zgranych z dysku rejestratora ulega wydłużeniu w przypadku ich wykorzystania w toczących się postępowaniach wynikających z przepisów prawa – do czasu ich zakończenia. Państwa dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne (na podstawie umowy).

W szczególnych przypadkach mogą istnieć inne powody, np. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowany formularzu, jeśli ma zastosowanie.

5. W związku przetwarzaniem danych w celach k których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

c) w zakresie stanowiącym informację publiczną będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lum publikowane w BIP Jednostki.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Pani/Pana dane będą dotyczyć.

Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia Pani/Pana sprawy.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania;

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej

– przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalania czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e) prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osoba, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprostowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecia, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

9. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania w Centrum integracji Społecznej w Bytomiu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy czy zawarcia umowy.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w jednym kanale: menu przedmiotowym (po lewej stronie). Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.
podmiot udostępniający informację: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
status: informacja opublikowana
odpowiedzialny za treść: Dyrektor CIS
autor ostatniej zmiany: admin6000
data wytworzenia informacji: 2015-07-01
data i godzina wprowadzenia informacji: 2015-07-01 12:11:30
data i godzina ostatniej zmiany: 2019-05-10 12:04:07
data i godzina ostatniej publikacji: 2019-05-10 12:04:16
Click to listen highlighted text!